Gestaltterapi

Jag har kommit i kontakt med olika former av psykoterapi genom åren och för mig har gestaltterapin varit en av de mest intressanta och verkningsfulla terapiformerna. Gestaltterapin baseras på en ideologisk grund i existentialismen och utgår från en helhetssyn på människan. För att skapa meningsfulla möten använder sig gestaltterapeuter av såväl bilder, drömmar, kroppsövningar och samtal. Att kombinera olika metoder är viktigt eftersom nutidsmänniskan många gånger är väldigt bra på att tala om sin situation. I många fall är samtalen i sig inte tillräckliga för att skapa en integrering mellan tanke och känsla. Att arbeta holistiskt hjälper oftast personer att komma i kontakt med sig själva vilket är en förutsättning för positiv förändring och utveckling.

Bakgrund

Gestaltterapi är en existentiell form av psykoterapi utvecklad av Frederic ("Fritz") Perls, Laura Perls och Paul Goodman på 1950-talet. "Gestalt" betyder meningsfull helhet och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Människan ses som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen. Gestaltterapin är relationell, d.v.s. den utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang. Utgångspunkten för terapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet med terapeuten som helar. Vikten av detta relationella perspektiv stöds av psykoterapiforskningen såväl som spädbarnsforskningen/anknytningsteorin och neurovetenskapen.

Gestaltterapin tillhör den humanistiska psykoterapin som utvecklades i USA under 1950-talet och utgjorde "den tredje vägen", ett alternativ till psykoanalysen och beteendeterapin. Gestaltterapins rötter finns främst i gestaltpsykologin, psykoanalysen, existentialismen, Kurt Lewins fältteori, Bubers dialogfilosofi och fenomenologin, men även i buddhismen och holismen.

Gestaltterapin har beröringspunkter med ett flertal andra psykoterapiformer, bl a den psykodynamiska terapin, kognitiv psykoterapi och olika kroppsterapimetoder.

För att läsa mer om metoden gå till flikenIndividual- och gruppterapi.

Lars Carlsson - Psykoterapi & Ledarskap AB

Jag är medlem i European Association for Gestalt Therapy, EAGT.